θ

Right phonological context θ
Variability of right context fxd
Status pre change of context nan
Status post change of context nan
Onset of change nan
Offset of change nan